Tặng Nick Liên Quân Rank Tinh Anh - 112 Tướng - 189 Trang Phục - Ngọc 90